โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 515
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 37 26 63 12.23
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 67 23 90 17.48
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 65 19 84 16.31
3 รวม ม.ต้น 10 169 68 237 46.02
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 74 41 115 22.33
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 54 40 94 18.25
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 45 24 69 13.40
6 รวม ม.ปลาย 13 173 105 278 53.98
รวมทั้งหมด 23 342 173 515 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0