โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,208
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 113 98 211 17.47
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 104 115 219 18.13
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 120 99 219 18.13
3 รวม ม.ต้น 21 337 312 649 53.73
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 97 122 219 18.13
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 84 98 182 15.07
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 78 80 158 13.08
6 รวม ม.ปลาย 19 259 300 559 46.27
รวมทั้งหมด 40 596 612 1,208 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0