โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สารภีพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 864
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 74 95 169 19.56
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 89 82 171 19.79
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 77 82 159 18.40
3 รวม ม.ต้น 16 240 259 499 57.75
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 42 92 134 15.51
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 56 78 134 15.51
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 49 48 97 11.23
6 รวม ม.ปลาย 15 147 218 365 42.25
รวมทั้งหมด 31 387 477 864 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0