โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : อมก๋อยวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,085
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 60 98 158 14.56
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 72 126 198 18.25
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 58 125 183 16.87
3 รวม ม.ต้น 15 190 349 539 49.68
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 46 125 171 15.76
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 43 147 190 17.51
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 45 140 185 17.05
6 รวม ม.ปลาย 18 134 412 546 50.32
รวมทั้งหมด 33 324 761 1,085 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0