โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 837
100
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 52 51 103 12.31
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 45 52 97 11.59
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 47 60 107 12.78
3 รวม ม.ต้น 10 144 163 307 36.68
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 92 87 179 21.39
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 77 99 176 21.03
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 66 84 150 17.92
6 รวม ม.ปลาย 19 235 270 505 60.33
7 ปวช.3 1 6 19 25 2.99
7 รวม ปวช. 1 6 19 25 2.99
รวมทั้งหมด 30 385 452 837 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0