โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วังเหนือวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,197
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 95 107 202 16.88
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 98 123 221 18.46
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 84 115 199 16.62
3 รวม ม.ต้น 17 277 345 622 51.96
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 86 128 214 17.88
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 72 101 173 14.45
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 83 105 188 15.71
6 รวม ม.ปลาย 18 241 334 575 48.04
รวมทั้งหมด 35 518 679 1,197 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0