โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,610
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 352 115 467 17.89
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 376 87 463 17.74
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 299 91 390 14.94
3 รวม ม.ต้น 34 1,027 293 1,320 50.57
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 273 172 445 17.05
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 279 150 429 16.44
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 296 120 416 15.94
6 รวม ม.ปลาย 36 848 442 1,290 49.43
รวมทั้งหมด 70 1,875 735 2,610 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0