โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 900
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 83 79 162 18.00
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 89 94 183 20.33
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 96 100 196 21.78
3 รวม ม.ต้น 19 268 273 541 60.11
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 42 75 117 13.00
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 47 71 118 13.11
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 55 69 124 13.78
6 รวม ม.ปลาย 13 144 215 359 39.89
รวมทั้งหมด 32 412 488 900 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0