โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : น้ำปาดชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 838
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 68 61 129 15.39
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 50 71 121 14.44
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 67 53 120 14.32
3 รวม ม.ต้น 12 185 185 370 44.15
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 77 92 169 20.17
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 80 78 158 18.85
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 54 87 141 16.83
6 รวม ม.ปลาย 15 211 257 468 55.85
รวมทั้งหมด 27 396 442 838 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0