โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ลองวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,224
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 123 126 249 20.34
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 118 116 234 19.12
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 112 139 251 20.51
3 รวม ม.ต้น 21 353 381 734 59.97
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 54 108 162 13.24
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 45 95 140 11.44
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 70 118 188 15.36
6 รวม ม.ปลาย 17 169 321 490 40.03
รวมทั้งหมด 38 522 702 1,224 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0