โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สตรีศรีน่าน ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,702
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 165 263 428 15.84
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 167 295 462 17.10
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 178 278 456 16.88
3 รวม ม.ต้น 33 510 836 1,346 49.81
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 167 293 460 17.02
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 174 278 452 16.73
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 148 296 444 16.43
6 รวม ม.ปลาย 35 489 867 1,356 50.19
รวมทั้งหมด 68 999 1,703 2,702 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0