โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นาน้อย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 927
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 86 88 174 18.77
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 83 88 171 18.45
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 72 72 144 15.53
3 รวม ม.ต้น 14 241 248 489 52.75
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 61 93 154 16.61
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 70 69 139 14.99
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 59 86 145 15.64
6 รวม ม.ปลาย 15 190 248 438 47.25
รวมทั้งหมด 29 431 496 927 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0