โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,310
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 121 133 254 19.39
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 123 135 258 19.69
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 114 140 254 19.39
3 รวม ม.ต้น 20 358 408 766 58.47
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 89 113 202 15.42
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 88 90 178 13.59
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 55 109 164 12.52
6 รวม ม.ปลาย 18 232 312 544 41.53
รวมทั้งหมด 38 590 720 1,310 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0