โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 506
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 49 29 78 15.42
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 29 27 56 11.07
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 36 38 74 14.62
3 รวม ม.ต้น 9 114 94 208 41.11
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 46 63 109 21.54
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 31 62 93 18.38
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 47 49 96 18.97
6 รวม ม.ปลาย 13 124 174 298 58.89
รวมทั้งหมด 22 238 268 506 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0