โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ท่าวังผาพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,381
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 116 125 241 17.45
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 119 116 235 17.02
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 120 102 222 16.08
3 รวม ม.ต้น 18 355 343 698 50.54
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 105 137 242 17.52
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 79 133 212 15.35
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 96 133 229 16.58
6 รวม ม.ปลาย 23 280 403 683 49.46
รวมทั้งหมด 41 635 746 1,381 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0