โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บ่อเกลือ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 525
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 38 54 92 17.52
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 25 48 73 13.90
3 มัธยมศึกษาปีที 3 2 30 63 93 17.71
3 รวม ม.ต้น 7 93 165 258 49.14
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 41 62 103 19.62
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 33 49 82 15.62
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 28 54 82 15.62
6 รวม ม.ปลาย 9 102 165 267 50.86
รวมทั้งหมด 16 195 330 525 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0