โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พะเยาพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,406
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 251 324 575 16.88
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 251 329 580 17.03
3 มัธยมศึกษาปีที 3 15 249 324 573 16.82
3 รวม ม.ต้น 45 751 977 1,728 50.73
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 15 227 351 578 16.97
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 227 329 556 16.32
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 15 217 327 544 15.97
6 รวม ม.ปลาย 45 671 1,007 1,678 49.27
รวมทั้งหมด 90 1,422 1,984 3,406 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0