โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ดอกคำใต้วิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 870
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 61 65 126 14.48
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 85 73 158 18.16
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 78 78 156 17.93
3 รวม ม.ต้น 15 224 216 440 50.57
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 79 83 162 18.62
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 67 97 164 18.85
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 38 66 104 11.95
6 รวม ม.ปลาย 17 184 246 430 49.43
รวมทั้งหมด 32 408 462 870 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0