โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เม็งรายมหาราชวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 892
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 100 81 181 20.29
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 79 82 161 18.05
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 100 116 216 24.22
3 รวม ม.ต้น 16 279 279 558 62.56
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 62 57 119 13.34
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 41 49 90 10.09
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 57 68 125 14.01
6 รวม ม.ปลาย 14 160 174 334 37.44
รวมทั้งหมด 30 439 453 892 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0