โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เชียงของวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,082
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 64 79 143 13.22
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 74 91 165 15.25
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 72 88 160 14.79
3 รวม ม.ต้น 12 210 258 468 43.25
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 98 120 218 20.15
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 79 124 203 18.76
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 97 96 193 17.84
6 รวม ม.ปลาย 18 274 340 614 56.75
รวมทั้งหมด 30 484 598 1,082 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0