โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เทิงวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,397
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 217 223 440 18.36
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 189 260 449 18.73
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 195 271 466 19.44
3 รวม ม.ต้น 36 601 754 1,355 56.53
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 147 221 368 15.35
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 103 234 337 14.06
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 140 197 337 14.06
6 รวม ม.ปลาย 32 390 652 1,042 43.47
รวมทั้งหมด 68 991 1,406 2,397 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0