โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เวียงแก่นวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 743
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 47 58 105 14.13
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 50 50 100 13.46
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 48 54 102 13.73
3 รวม ม.ต้น 9 145 162 307 41.32
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 55 89 144 19.38
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 46 88 134 18.03
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 65 93 158 21.27
6 รวม ม.ปลาย 18 166 270 436 58.68
รวมทั้งหมด 27 311 432 743 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0