โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,563
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 124 143 267 17.08
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 112 141 253 16.19
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 135 125 260 16.63
3 รวม ม.ต้น 21 371 409 780 49.90
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 103 162 265 16.95
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 93 169 262 16.76
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 95 161 256 16.38
6 รวม ม.ปลาย 22 291 492 783 50.10
รวมทั้งหมด 43 662 901 1,563 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0