โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สบเมยวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 703
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 42 54 96 13.66
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 39 50 89 12.66
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 39 65 104 14.79
3 รวม ม.ต้น 9 120 169 289 41.11
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 49 119 168 23.90
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 40 94 134 19.06
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 41 71 112 15.93
6 รวม ม.ปลาย 12 130 284 414 58.89
รวมทั้งหมด 21 250 453 703 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0