โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 840
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 69 58 127 15.12
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 55 52 107 12.74
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 43 75 118 14.05
3 รวม ม.ต้น 12 167 185 352 41.90
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 54 106 160 19.05
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 54 120 174 20.71
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 54 100 154 18.33
6 รวม ม.ปลาย 18 162 326 488 58.10
รวมทั้งหมด 30 329 511 840 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0