โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สตรีนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,842
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 138 330 468 16.47
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 153 315 468 16.47
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 154 305 459 16.15
3 รวม ม.ต้น 36 445 950 1,395 49.09
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 171 319 490 17.24
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 13 121 357 478 16.82
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 13 115 364 479 16.85
6 รวม ม.ปลาย 39 407 1,040 1,447 50.91
รวมทั้งหมด 75 852 1,990 2,842 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0