โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พยุหะพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 726
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 78 72 150 20.66
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 57 79 136 18.73
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 73 78 151 20.80
3 รวม ม.ต้น 12 208 229 437 60.19
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 58 59 117 16.12
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 40 50 90 12.40
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 27 55 82 11.29
6 รวม ม.ปลาย 10 125 164 289 39.81
รวมทั้งหมด 22 333 393 726 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0