โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บรรพตพิสัยพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 981
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 85 103 188 19.16
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 104 114 218 22.22
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 88 99 187 19.06
3 รวม ม.ต้น 16 277 316 593 60.45
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 52 92 144 14.68
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 48 103 151 15.39
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 28 65 93 9.48
6 รวม ม.ปลาย 11 128 260 388 39.55
รวมทั้งหมด 27 405 576 981 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0