โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : แม่วงก์พิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 505
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 50 41 91 18.02
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 53 43 96 19.01
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 47 46 93 18.42
3 รวม ม.ต้น 9 150 130 280 55.45
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 29 61 90 17.82
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 31 44 75 14.85
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 17 43 60 11.88
6 รวม ม.ปลาย 9 77 148 225 44.55
รวมทั้งหมด 18 227 278 505 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0