โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,185
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 94 119 213 17.97
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 101 111 212 17.89
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 61 91 152 12.83
3 รวม ม.ต้น 17 256 321 577 48.69
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 73 143 216 18.23
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 77 149 226 19.07
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 62 104 166 14.01
6 รวม ม.ปลาย 18 212 396 608 51.31
รวมทั้งหมด 35 468 717 1,185 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0