โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หนองบัว ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,793
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 149 152 301 16.79
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 157 190 347 19.35
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 146 186 332 18.52
3 รวม ม.ต้น 27 452 528 980 54.66
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 123 153 276 15.39
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 129 143 272 15.17
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 114 151 265 14.78
6 รวม ม.ปลาย 21 366 447 813 45.34
รวมทั้งหมด 48 818 975 1,793 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0