โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ไพศาลีพิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,288
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 115 125 240 18.63
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 116 121 237 18.40
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 96 119 215 16.69
3 รวม ม.ต้น 18 327 365 692 53.73
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 94 106 200 15.53
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 81 129 210 16.30
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 73 113 186 14.44
6 รวม ม.ปลาย 15 248 348 596 46.27
รวมทั้งหมด 33 575 713 1,288 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0