โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หนองฉางวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,464
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 195 263 458 18.59
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 182 236 418 16.96
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 172 250 422 17.13
3 รวม ม.ต้น 33 549 749 1,298 52.68
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 118 255 373 15.14
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 157 249 406 16.48
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 150 237 387 15.71
6 รวม ม.ปลาย 33 425 741 1,166 47.32
รวมทั้งหมด 66 974 1,490 2,464 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0