โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : อุทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,037
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 208 226 434 21.31
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 200 224 424 20.81
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 171 196 367 18.02
3 รวม ม.ต้น 34 579 646 1,225 60.14
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 144 196 340 16.69
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 108 155 263 12.91
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 94 115 209 10.26
6 รวม ม.ปลาย 24 346 466 812 39.86
รวมทั้งหมด 58 925 1,112 2,037 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0