โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ตลุกดู่วิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 509
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 48 46 94 18.47
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 38 43 81 15.91
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 43 42 85 16.70
3 รวม ม.ต้น 9 129 131 260 51.08
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 45 55 100 19.65
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 36 49 85 16.70
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 22 42 64 12.57
6 รวม ม.ปลาย 9 103 146 249 48.92
รวมทั้งหมด 18 232 277 509 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0