โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บ้านไร่วิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,647
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 159 171 330 20.04
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 153 172 325 19.73
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 151 145 296 17.97
3 รวม ม.ต้น 26 463 488 951 57.74
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 137 117 254 15.42
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 77 147 224 13.60
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 88 130 218 13.24
6 รวม ม.ปลาย 21 302 394 696 42.26
รวมทั้งหมด 47 765 882 1,647 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0