โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ลานสักวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 755
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 65 56 121 16.03
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 77 82 159 21.06
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 75 67 142 18.81
3 รวม ม.ต้น 12 217 205 422 55.89
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 49 81 130 17.22
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 37 67 104 13.77
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 36 63 99 13.11
6 รวม ม.ปลาย 12 122 211 333 44.11
รวมทั้งหมด 24 339 416 755 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0