โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : กำแพงเพชรพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,704
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 194 265 459 16.97
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 216 244 460 17.01
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 173 253 426 15.75
3 รวม ม.ต้น 33 583 762 1,345 49.74
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 202 272 474 17.53
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 160 279 439 16.24
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 137 309 446 16.49
6 รวม ม.ปลาย 33 499 860 1,359 50.26
รวมทั้งหมด 66 1,082 1,622 2,704 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0