โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วัชรวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,855
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 188 204 392 21.13
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 152 210 362 19.51
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 143 197 340 18.33
3 รวม ม.ต้น 28 483 611 1,094 58.98
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 102 168 270 14.56
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 84 186 270 14.56
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 69 152 221 11.91
6 รวม ม.ปลาย 20 255 506 761 41.02
รวมทั้งหมด 48 738 1,117 1,855 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0