โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : คณฑีพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 503
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 55 31 86 17.10
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 46 50 96 19.09
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 51 49 100 19.88
3 รวม ม.ต้น 9 152 130 282 56.06
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 39 34 73 14.51
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 43 39 82 16.30
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 32 34 66 13.12
6 รวม ม.ปลาย 9 114 107 221 43.94
รวมทั้งหมด 18 266 237 503 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0