โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นครไตรตรึงษ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 745
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 89 72 161 21.61
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 68 68 136 18.26
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 88 62 150 20.13
3 รวม ม.ต้น 12 245 202 447 60.00
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 45 75 120 16.11
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 44 60 104 13.96
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 41 33 74 9.93
6 รวม ม.ปลาย 9 130 168 298 40.00
รวมทั้งหมด 21 375 370 745 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0