โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พรานกระต่ายพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,752
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 174 180 354 20.21
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 172 185 357 20.38
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 155 186 341 19.46
3 รวม ม.ต้น 28 501 551 1,052 60.05
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 91 155 246 14.04
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 76 139 215 12.27
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 89 150 239 13.64
6 รวม ม.ปลาย 19 256 444 700 39.95
รวมทั้งหมด 47 757 995 1,752 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0