โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เรืองวิทย์พิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 731
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 57 84 141 19.29
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 68 57 125 17.10
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 66 64 130 17.78
3 รวม ม.ต้น 12 191 205 396 54.17
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 57 61 118 16.14
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 60 54 114 15.60
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 52 51 103 14.09
6 รวม ม.ปลาย 11 169 166 335 45.83
รวมทั้งหมด 23 360 371 731 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0