โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ขาณุวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,968
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 191 222 413 20.99
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 202 177 379 19.26
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 188 228 416 21.14
3 รวม ม.ต้น 30 581 627 1,208 61.38
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 113 174 287 14.58
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 78 148 226 11.48
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 99 148 247 12.55
6 รวม ม.ปลาย 21 290 470 760 38.62
รวมทั้งหมด 51 871 1,097 1,968 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0