โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,452
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 117 165 282 19.42
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 115 144 259 17.84
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 123 136 259 17.84
3 รวม ม.ต้น 21 355 445 800 55.10
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 101 151 252 17.36
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 75 128 203 13.98
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 79 118 197 13.57
6 รวม ม.ปลาย 16 255 397 652 44.90
รวมทั้งหมด 37 610 842 1,452 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0