โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ระหานวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 932
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 93 89 182 19.53
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 90 88 178 19.10
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 91 76 167 17.92
3 รวม ม.ต้น 15 274 253 527 56.55
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 70 88 158 16.95
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 50 73 123 13.20
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 60 64 124 13.30
6 รวม ม.ปลาย 12 180 225 405 43.45
รวมทั้งหมด 27 454 478 932 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0