โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สามเงาวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 539
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 69 56 125 23.19
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 70 60 130 24.12
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 55 58 113 20.96
3 รวม ม.ต้น 9 194 174 368 68.27
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 25 35 60 11.13
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 17 29 46 8.53
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 23 42 65 12.06
6 รวม ม.ปลาย 6 65 106 171 31.73
รวมทั้งหมด 15 259 280 539 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0