โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : แม่ระมาดวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 707
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 61 73 134 18.95
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 43 67 110 15.56
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 44 69 113 15.98
3 รวม ม.ต้น 10 148 209 357 50.50
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 49 108 157 22.21
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 35 59 94 13.30
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 40 59 99 14.00
6 รวม ม.ปลาย 10 124 226 350 49.50
รวมทั้งหมด 20 272 435 707 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0