โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พบพระวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,016
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 51 45 96 9.45
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 62 56 118 11.61
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 52 75 127 12.50
3 รวม ม.ต้น 11 165 176 341 33.56
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 88 163 251 24.70
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 74 137 211 20.77
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 80 133 213 20.96
6 รวม ม.ปลาย 21 242 433 675 66.44
รวมทั้งหมด 32 407 609 1,016 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0