โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : อุ้มผางวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,420
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 116 139 255 17.96
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 94 164 258 18.17
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 90 146 236 16.62
3 รวม ม.ต้น 20 300 449 749 52.75
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 88 168 256 18.03
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 87 128 215 15.14
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 71 129 200 14.08
6 รวม ม.ปลาย 22 246 425 671 47.25
รวมทั้งหมด 42 546 874 1,420 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0